ตำรวจทางหลวง หลายคนอาจจะคุ้นชื่อแต่ไม่รู้ว่ามีหน้าที่อะไรบ้าง มาทำความรู้จักกันว่า ตำรวจทางหลวงคืออะไร มีหน้าที่อะไรบ้าง เป็นเหมือนตำรวจจราจรหรือเปล่า แล้วสุดท้ายมีอำนาจหน้าที่อย่างไร

ตำรวจทางหลวง คือ

ตำรวจทางหลวง คือ เจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยบนทางหลวง ซึ่งในหลายประเทศจะรวมถึงตำรวจจราจรด้วย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระบบราชการของแต่ละประเทศ

สำหรับประเทศไทย ตำรวจทางหลวง คือ ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจทางหลวง สังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มีหน้าที่ดูแลทางหลวงแผ่นดินนอกเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีหมายเลข 1-3 ตัว รวมทั้งทางหลวงพิเศษด้วย

โครงสร้างการบริหารงาน

โดยตำรวจทางหลวง มีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้

 • ฝ่ายอำนวยการ
 • กองกำกับการ 1 (สระบุรี)
 • กองกำกับการ 2 (นครปฐม)
 • กองกำกับการ 3 (ชลบุรี)
 • กองกำกับการ 4 (ขอนแก่น)
 • กองกำกับการ 5 (ลำปาง)
 • กองกำกับการ 6 (อุบลราชธานี)
 • กองกำกับการ 7 (สงขลา)
 • กองกำกับการ 8 (รามอินทรา)

อำนาจหน้าที่ของตำรวจทางหลวง

มีอำนาจหน้าที่หลัก ๆ คือการดูแลรักษาความสงบในเขตทางหลวง

 • การสอบสวนอุบัติเหตุ

มีหน้าที่สอบสวนอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกิดบนทางหลวง รวมถึงการรวบรวมหลักฐาน ต่าง ๆ เพื่อหาสาเหตุในอุบัติเหตุนั้น ๆ เช่น รูปภาพหรือพยานบุคคล

 • การบังคับใช้กฎหมายและกฎจราจร

มีหน้าที่ บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทางหลวง การจราจร และการขนส่ง เพื่อให้ผู้ใช้ถนนสะดวก ที่สำคัญเพื่อรักษาความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตทางหลวง เช่น การจำกัดความเร็ว

 • การดูแลเหตุฉุกเฉิน

มีหน้าที่ในการดูแลเหตุฉุกเฉินบนท้องถนน รวมถึงการป้องกันพื้นที่อุบัติและปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ ก่อนที่จะส่งต่อให้กับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น โรงพยาบาล

 • การบำรุงรักษาถนน

มีหน้าที่สังเกตและรายงานความเสียหายที่เกิดบนทางหลวง ทั้งความเสียหายจากการใช้งาน, ความเสียหายจากภัยพิบัติ และความเสียหายจากอุบัติเหตุ

 • การให้ข้อมูลแก่ประชาชน

มีหน้าที่ให้ข้อมูลการจราจรแก่ประชาชน และยังต้องส่งเสริมการขับขี่ที่ปลอดภัยบนท้องถนนโดยปฏิบัติเป็นตัวอย่างด้วย

การตั้งจุดสกัดของตำรวจทางหลวง

พูดถึงเรื่องการตั้งจุดสกัดของตำรวจทางหลวง เราต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ว่าด้วยเรื่อง “มาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กันก่อนว่า ด่านตรวจ, จุดตรวจ และจุดสกัด ต่างกันอย่างไร

 • ด่านตรวจ

คือ สถานที่ที่ตำรวจใช้ในการตรวจค้นเพื่อจับกุมผู้กระทำความผิดในเขตทางเดินรถ และการตั้งด่านตรวจจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง หรือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

 • จุดตรวจ

คือ สถานที่ที่ตำรวจใช้ในการตรวจค้นเพื่อจับกุมผู้กระทำความผิดในเขต “ทางเดินรถ หรือทางหลวง” โดยกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วต้องยุบเลิกจุดตรวจทันที

 • จุดสกัด

คือ สถานที่ที่ตำรวจใช้ในการตรวจค้นเพื่อจับกุมผู้กระทำความผิดในเขต “ทางเดินรถ หรือทางหลวง” ในกรณีมีเหตุเร่งด่วนและจะยุบไปเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่าว

การจัดตั้งจุดตรวจและจุดสกัด มีหลักการคือ “ห้ามมิให้ตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ หรือจุดสกัด ในเขตทางเดินรถหรือทางหลวง” และจุดสกัดจะตั้งได้เฉพาะเวลามีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเร่งด่วนและจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อน ที่สำคัญการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจใน ด่านตรวจ, จุดตรวจ และจุดสกัด จะต้องมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตรขึ้นไป เป็นหัวหน้า และตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ต้องแต่งเครื่องแบบเท่านั้น

ตำรวจทางหลวง

การโบกรถให้จอดบนทางหลวง

อย่างที่ทราบกันตำรวจทางหลวงมีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบในเขตทางหลวง หลายครั้งที่พวกเขาจะตั้งด่านเพื่อสกัดรถให้ชะลอและจอด แต่จริง ๆ แล้วการโบกรถให้จอดบนทางหลวง มีหลักการอย่างไรบ้าง

 • ตำรวจทางหลวงโบกรถได้ทุกคันไหม

มีอำนาจในการโบกรถเพื่อตรวจความผิดปกติของรถยนต์หรือสิ่งของที่บรรทุกมา แต่ไม่สามารถโบกรถได้ทุกคัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์เฉพาะหน้า เช่น ผู้ขับขี่อาจมีพฤติกรรมที่ขับขี่ไม่ปลอดภัย, รถของผู้ขับขี่มีลักษณะคล้ายรถที่อยู่ในหมายจับ หรือรถของผู้ขับขี่มีความผิดปกติที่อาจทำให้เกิดอุบัติ เช่น ยางแตก ท่อไอเสียมีปัญหา

 • ทำไมจึงมีการโบกรถ

ตาม พ.ร.บ.ทางหลวง มาตรา 23 ที่ว่า “พนักงานจราจร หรือ ตำรวจทางหลวง สามารถเรียกยานพาหนะให้หยุดเพื่อทำการตรวจสอบได้ ในกรณีเชื่อว่ามีการกระทำผิด” ถ้าเข้าค่าย พ.ร.บ. มาตรานี้ ก็สามารถโบกรถให้จอดได้ แต่ข้อกฎหมายในส่วนนี้สามารถตีความได้กว้างมาก เพราะอย่างนั้นพนักงานจราจร หรือตำรวจทางหลวง จะต้องแจ้งเหตุที่ทำให้ต้องจอดรถด้วย

 • ถ้าโดนโบกต้องจอดรถไหม

ก่อนอื่นต้องแจ้งก่อนว่า ผู้ที่สามารถโบกรถให้จอดรถได้นั้นคือ “เจ้าพนักงานจราจร หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่จราจร ที่ได้รับมอบหมายตาม พ.ร.บ. จราจร” ซึ่งในที่นี้รวมถึง ตำรวจทางหลวงด้วย หากเป็นตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อื่นมาโบก คุณไม่จำเป็นต้องจอดรถก็ได้ แต่สิ่งที่ควรทำจริงๆ ก็คือ จอดรถเพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่มีเจตนาในการทำผิด หรือปกปิดอะไรอย่าคิดว่าไม่ผิดก็ไม่จอด

อยากเป็นตำรวจทางหลวงต้องเรียนอะไร

สามารถใช้วุฒิการศึกษาในการสมัครได้ตั้งแต่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 / มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทคนิค (ปวท.) / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ซึ่งหากผ่านการทดสอบตำรวจ วุฒิการศึกษาเหล่านี้จะนับเป็นลำดับขั้นยศที่จะได้รับ

สำหรับผู้ที่เรียนในระดับมหาวิทยาลัย แนะนำให้เรียน คณะรัฐศาสตร์ และ คณะนิติศาสตร์ จะสามารถนำไปใช้ในการเป็นตำรวจได้จริงหากต้องการเป็นตำรวจทางหลวง และจะได้รับยศเป็นสิบตำรวจตรี เมื่อรับราชการครบ 1 ปี

ชาวบ้านร้องตำรวจทางหลวงลักไก่ ตั้งกล้องจับความเร็วรถวิ่งลงเนิน

ข่าวทั่วไปอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ที่มาของบทความ

 

ติดตามอ่านข่าวทั่วไปได้ที่  pmedeals.com

สนับสนุนโดย  ufabet369